Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen onze (jong)volwassen vrijwilligers en de minderjarige deelnemers aan het Zomerhuttenbouwen zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is de dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om zich veilig te voelen en te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen de (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn. Tijdens het huttenbouwen worden ook seksuele handelingen tussen vrijwilligers onderling niet toegestaan, wij zijn van mening dat deze aanstootgevend kunnen zijn voor de deelnemende kinderen.
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij bij onze activiteit alle vormen van “ongelijkwaardig behandelen” zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of seksueel intimiderende gedragingen en opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Daarom hebben wij als Zomerhuttenbouwen Soesterkwartier voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons kom werken als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode door te nemen en ermee akkoord te gaan dat je handelt volgens deze code. De organisatie zal hierop proberen zo veel mogelijk toe te zien. Helaas kan ook de organisatie niet altijd alles zien wat er gebeurt, daarom vragen wij iedere vrijwilliger goed op alle signalen te letten.

1. De gedragsregels voor vrijwilligers:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen alle minderjarigen en medevrijwilligers zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan een minderjarige of medevrijwilliger te bejegenen op een wijze die deze in zijn/haar waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige of medevrijwilliger dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de medevrijwilliger. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilligers tijdens de activiteit zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De vrijwilliger mag de minderjarige of medevrijwilliger niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De vrijwilliger zal zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en medevrijwilligers, evenals de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige en medevrijwilliger naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige en medevrijwilliger is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de organisatie.
 10. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de organisatie.


2. Omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke vorm, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (bijvoorbeeld vrijwilliger-deelnemer); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door de organisatie van Zomerhuttenbouwen Soesterkwartier.
Ook alle vormen van “ongelijkwaardige behandeling” kunnen worden gesanctioneerd. Wij staan het niet toe dat iemand zich gepest voelt, er machtsmisbruik plaatsvindt, er gediscrimineerd wordt, er racistische of seksistische opmerkingen gemaakt worden, of enkele andere vorm van “ongelijkwaardige behandeling” plaatsvindt.
De organisatie is gerechtigd bij een (vermoeden van) (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dan wel een voorval dat aanleiding geeft tot zorg voor toekomstige veiligheid van alle betrokkenen, aan de vrijwilliger een sanctie op te leggen. De organisatie zal hierbij hoor en wederhoor toepassen. De organisatie kan daarop in ieder geval het besluit nemen de vrijwilliger voor een korte of langere periode te schorsen, de relatie met de vrijwilliger te beëindigen en/of de vrijwilliger de toegang tot het terrein in de toekomst te ontzeggen. Indien een dergelijke sanctie wordt opgelegd, is de organisatie genoodzaakt de persoonsgegevens van vrijwilliger in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan de organisatie oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 25 maart 2023 vastgesteld door de organisatie van Zomerhuttenbouwen Soesterkwartier.